Fizikakönyv

© ifj. Zátonyi Sándor, 2014–2023.

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon
Fizikakönyv embléma
Lejtő a nyári bobpályán (FizFotó 0554) Bronzöntés Insbruckban (FizFotó 0460) Elektromos mező szemléltetése búzadarával (FizFotó 0818) Mágnes és iránytűk (FizFotó 0172) Röntgenkép kezekről (FizFotó 0382) Kozmetikai tükör nagyítása (FizFotó 0767) Radioaktív sugárforrás (FizFotó 0779)

Tartalom

A fizikai megismerés módszerei
A nemzetközi mértékegységrendszer: az SI
Skalármennyiségek, vektormennyiségek. Vektorműveletek
Koordináta-rendszerek
MECHANIKA
Pontszerű test. Vonatkoztatási rendszer. Pálya
Az út és az elmozdulás
Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség
Az átlaggyorsulás és a pillanatnyi gyorsulás
Az egyenes vonalú mozgások
Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás
Mozgás lejtőn
A szabadesés
A körmozgás kinematikai leírása
Az egyenletes körmozgás
A centripetális gyorsulás
A szöggyorsulás
Az egyenletesen változó körmozgás
Mozgások összegzése
Hajítások
Newton I. törvénye
Newton II. törvénye
Newton III. törvénye
A pontszerű testre ható erők együttes hatása
Nehézségi erő, súly súlytalanság
A gravitációs kölcsönhatás
A lendület. Az erőlökés
A forgatónyomaték
A körmozgás dinamikai leírása
A forgómozgás alapegyenlete pontszerű testre
A perdület és a forgatólökés. A perdülettétel pontszerű testre
A súrlódás
A munka
A munkavégzés fajtái
Az energia. A mechanikai energia fajtái
A munkatétel pontszerű testre
A teljesítmény
A hatásfok
Pontrendszerek
A tömegközéppont. A tömegközéppont-tétel
A pontrendszerre vonatkozó lendülettétel
A pontrendszerre vonatkozó perdülettétel
A pontrendszerre vonatkozó munkatétel
A szilárd testek tulajdonságai
A merev test fogalma. A merev test mozgása
A merev testre ható erők
A forgómozgás alapegyenlete merev testre
A merev testre vonatkozó dinamikai tételek
A testek egyensúlya
Egyszerű gépek: A lejtő
Egyszerű gépek: Az ék és a csavar
Egyszerű gépek: Az emelő
Egyszerű gépek: Csigák, csigasor, hengerkerék
A szilárd testek alakváltozásai
A rugalmas nyújtás törvényei
A feszítési munka. A rugalmas energia
A folyadékok tulajdonságai. A folyadékok modellje
A hidrosztatikai nyomás
A felhajtóerő. Arkhimédész törvénye
A folytonossági egyenlet
Bernoulli törvénye
A közegellenállás
A hidrodinamikai felhajtóerő
A felületi feszültség
HŐTAN
A gázok tulajdonságai. Az ideális gáz modellje
A légnyomás
A Boyle–Mariotte-törvény
Gay-Lussac I. törvénye
Gay-Lussac II. törvénye
Az abszolút hőmérsékleti skála
Az ideális gáz állapotegyenlete
A részecskék sebessége a gázban
A gáz belső energiája
A termikus kölcsönhatás. A hőmennyiség
A hőtan I. főtétele
A gázok speciális állapotváltozásai
Hőkapacitás, fajhő, mólhő
Az ideális gáz mólhője
Az ekvipartíció elve
A hőtan II. főtétele
A hőtan III. főtétele
Folyadékok hőtágulása
Folyadékok mólhője
Szilárd testek hőtágulása
Szilárd anyagok mólhője
Az olvadás és a fagyás
Párolgás nyitott térben. A lecsapódás
Párolgás és lecsapódás zárt térben
A forrás
A szublimáció és deszublimáció
Hővezetés, hőáramlás és hősugárzás
MECHANIKAI REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK
A rezgőmozgás és jellemzői
A harmonikus rezgőmozgás. A rezgő test kitérése
A rezgő test sebessége
A rezgő test gyorsulása
A harmonikus rezgőmozgás dinamikai leírása
Az inga
A rezgő rendszer energiája
Rezgések összegzése és felbontása
Kényszerrezgés, rezonancia
Csatolt rezgések
A hullámmozgás
A hullámok visszaverődése
A hullámok interferenciája
Az állóhullámok
A hullámok elhajlása
A hullámok törése
A polarizáció
Hangtan, infrahang, ultrahang
A Doppler-hatás
ELEKTROMOSSÁGTAN
Elektromos alapjelenségek
Az elektromos megosztás
Az elektromos áram és hatásai. Az áramerősség
Az elektromos töltésmennyiség
Coulomb törvénye
Az elektromos térerősség
A feszültség és a potenciál
Töltés, térerősség és potenciál a vezetőn
A kapacitás
Kondenzátorok
A kondenzátorok kapcsolása
Az elektromos mező energiája
Az elektromos áramkör
Ohm törvénye. Az ellenállás
Kirchhoff törvényei
Fogyasztók kapcsolása
A vezeték ellenállása
Az elektromos munka és teljesítmény
Áramvezetés fémekben
Áramvezetés félvezetőkben
A dióda és a tranzisztor
Áramvezetés folyadékokban. Az elektrolízis
Áramvezetés gázokban
Vezetés vákuumban
Galvánelemek, akkumulátorok
Ohm törvénye a teljes áramkörre
A termoelektromos hatás és a hőelem. A Peltier-hatás
A piezoelektromos hatás és a fordított piezoelektromos hatás
Az elemi töltés
MÁGNESESSÉG
Mágneses alapjelenségek
A mágneses indukció
A tekercs, a körvezető és az egyenes vezető mágneses tere
A mágneses fluxus
Áramvezető mágneses mezőben
A Lorentz-erő
Az egyenáramú motor működése
Az elektromágneses indukció
Az örvényáram
Az önindukció
A mágneses mező energiája
A váltakozó feszültség és áram jellemzői
Generátorok
A váltakozó áram ipari előállítása és felhasználása
A transzformátor
Az induktív ellenállás
A kapacitív ellenállás
A látszólagos ellenállás és az ohmos ellenállás
A váltakozó áram teljesítménye és munkája
A váltakozó áramú ellenállások kapcsolása
Rezgőkörök rezonanciája
Csillapított elektromágneses rezgések
Csillapítatlan elektromágneses rezgések
Az elektromágneses hullámok
A rádió és a televízió
A röntgensugárzás
FÉNYTAN
Fénytani alapfogalmak
A képalkotás
A fényvisszaverődés
A síktükör képalkotása
A fénytörés
A teljes fényvisszaverődés
Fénytörés prizmán
A színképek
A színkeverés. A színlátás
Fókusz, fókusztávolság. Tükrök és lencsék nevezetes fénysugarai
A tükrök és lencsék képalkotása
A leképezési törvény
A gömbtükrök és lencsék gyakorlati alkalmazásai
A fény mint hullám. A fényinterferencia
Fényelhajlás résen és rácson
A fénypolarizáció
A Doppler-hatás fényhullámoknál
Az infravörös sugárzás
Az ultraibolya sugárzás
MODERN FIZIKA
A tömegnövekedés
A tömeg és az energia kapcsolata
A fény kettős természete. A foton
A de Broglie-hullám
Az elektron hullámtermészete
A határozatlansági törvény
A gázok vonalas színképe
A fénykibocsátás és fényelnyelés
Az elektron energiája a hidrogénatomban
A kvantumszámok
Az atomok periódusos rendszere
Az elemi részecskék
Az atomok felépítése
Az erős kölcsönhatás. Az atommag kötési energiája
A természetes radioaktivitás
A radioaktív sugárzások fajtái
Bomlási sorok
Mesterséges elemátalakítások
Mesterséges radioaktivitás
Maghasadás. Nukleáris láncreakció
Atombomba. Atomerőmű
Magfúzió
CSILLAGÁSZAT
Az égbolt látszólagos mozgása
A Naprendszer szerkezete, tagjai
A Kepler-törvények
A mesterséges égitestek mozgása
A csillagok fejlődése
A világegyetem fejlődéseTémakörök:     1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.     
Fejezetek száma: 211.